Usługi księgowe

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

1. Księgi Handlowe

- opracowanie dokumentacji opisującej stosowaną przez Klienta politykę rachunkowości (zasady wyceny aktywów, pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego, zakładowy plan kont, wykaz ksiąg rachunkowych, opis systemu przetwarzania danych lub systemu informatycznego).

- sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym,
- zakwalifikowanie ich do księgowania, ze wskazaniem miesiąca księgowania oraz sposobu ujęcia w księgach,
- ewidencja dowodów w dzienniku oraz na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych,- sporządzanie miesięcznych zestawień obrotów i sald kont syntetycznych,
- obliczanie wysokości zobowiązań podatkowych oraz sporządzanie obowiązujących deklaracji podatkowych,
- prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
   prowadzenie ewidencji wyposażenia,- sporządzanie sprawozdań finansowych i raportów (bilans, rachunek zysków i strat),
- sporządzanie sprawozdań do Urzędu Statystycznego oraz NBP
- współpraca z biegłym rewidentem w trakcie badania sprawozdań finansowych
- przygotowywanie przelewów na zobowiązania handlowe i podatkowe,
- reprezentowanie Klienta w Urzędzie Skarbowym oraz podczas kontroli podatkowych,

- wskazywanie na szereg problemów i zagrożeń mających wpływ na księgowanie zdarzeń  gospodarczych,

-bieżąca opieka księgowego oraz nadzór głównego księgowego nad prowadzoną działalnością gospodarczą,

-bieżąca pomoc oraz szkolenie personelu odpowiedzialnego za przygotowywanie dokumentów księgowych.


2. Prowadzenie ewidencji VAT

- prowadzenie i przechowywanie rejestru zakupu i rejestru sprzedaży VAT
- bieżąca weryfikacja poprawności wystawianych i otrzymywanych faktur VAT
- sporządzanie deklaracji VAT
- przygotowywanie przelewów na podatek VAT
- zgłaszanie, aktualizacja, wyrejestrowywanie podmiotu jako czynnego podatnika podatku VAT oraz VAT-UE
- reprezentacja Klienta w Urzędzie Skarbowym oraz podczas kontroli podatkowych

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

1. Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów


- prowadzenie i przechowywanie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów

-prawidłowe księgowanie zdarzeń gospodarczych z podziałem na źródła przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów

-prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia

-obliczanie zaliczek na podatek dochodowy z uwzględnieniem pozostałych źródeł uzyskiwania przychodów

-sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych PIT-36, PIT-36L

-przygotowywanie przelewów na zobowiązania podatkowe

-reprezentacja klienta w Urzędzie Skarbowym oraz podczas kontroli podatkowych

-wskazywanie na szereg problemów i zagrożeń mających wpływ na księgowanie zdarzeń gospodarczych

-bieżąca opieka księgowego oraz nadzór głównego księgowego nad prowadzoną działalnością gospodarczą


2. Prowadzenie ewidencji VAT

- prowadzenie i przechowywanie rejestru zakupu i rejestru sprzedaży VAT

- bieżąca weryfikacja poprawności wystawianych i otrzymywanych faktur VAT

-sporządzanie deklaracji VAT

-przygotowywanie przelewów na podatek VAT

-zgłaszanie, aktualizacja, wyrejestrowywanie podmiotu jako czynnego podatnika podatku VAT oraz VAT-UE

-reprezentacja Klienta w Urzędzie Skarbowym oraz podczas kontroli podatkowych


3. ZUS Przedsiębiorcy

- zgłaszanie, aktualizacja, wyrejestrowywanie z ZUS

- sporządzanie deklaracji ZUS

- przygotowywanie przelewów do ZUS

- reprezentacja Klienta podczas kontroli ZUS

Ryczałt ewidencjonowany

1. Ryczałt ewidencjonowany


- prowadzenie i przechowywanie dokumentacji i ewidencji podatkowych ,do których zobowiązany jest podatnik,

- nadzór nad terminami, limitami oraz czynnikami mającymi wpływ na uzyskanie lub utratę prawa do w/w formy opodatkowania

- prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia

- obliczanie zaliczek na podatek dochodowy oraz kontrola poprawności wpłat do U.S,

- sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych,

- przygotowywanie przelewów na zobowiązania podatkowe,

- reprezentacja Klienta w Urzędzie Skarbowym oraz podczas kontroli podatkowych


2. Prowadzenie ewidencji VAT

- prowadzenie i przechowywanie rejestru zakupu i rejestru sprzedaży VAT

- bieżąca weryfikacja poprawności wystawianych i otrzymywanych faktur VAT

-sporządzanie deklaracji VAT

-przygotowywanie przelewów na podatek VAT

-zgłaszanie, aktualizacja, wyrejestrowywanie podmiotu jako czynnego podatnika podatku VAT oraz VAT-UE

-reprezentacja Klienta w Urzędzie Skarbowym oraz podczas kontroli podatkowych


3. ZUS Przedsiębiorcy

- zgłaszanie, aktualizacja, wyrejestrowywanie z ZUS

- sporządzanie deklaracji ZUS

- przygotowywanie przelewów do ZUS

- reprezentacja Klienta podczas kontroli ZUS